هنر

به گفته ی برخی از صاحبنظران تبلیغات عبارت است از «انتقال نظرات یا اعلان اطلاعات خاص به منظور کسب آراء یا تمایلات مطلوب» اما دانیل جی استاریچ دراین زمینه معتقداست: «تبلیغات اثری است که به وسیله ی یک شخص یا یک موسسه ی معین انتشار می‌یابد و هدف آن نفوذ در عقاید و افکار مردم است» برای رسیدن به این هدف باید تکنیک ها و تاکتیک هایی تعریف شده و اثر بخش داشته باشیم. می‌توان شیوه ها و فوت و فن های ارائه ی تبلیغ را تکنیک های تبلیغات تعریف کرد و راه هایی را که بتوان تبلیغ را پیش برد و ادامه ی حیات آن را تضمین کرد تا اثر بخشی خود را همچنان حفظ کند تاکتیک تبلیغات نامید.

اگر بپذیریم که تبلیغ عاملی ارتباطی برای تاثیر بر مخاطب و تغییر نگرش، انگیزش، دانش و رفتار اوست» در واقع می‌توان تبلیغات را تاکتیک و تکنیک نفوذ در عقاید و افکار مردم و تعیین رفتار آنها تعریف کرد. همچنین تبلیغ به عنوان تکنیک یا تاکتیک‌های به هم پیوسته برای جهت دادن نیروهای اجتماعی و فردی از طریق نفوذ در شخصیت، افکار، عقاید و احساس آنها، برای رسیدن به یک هدف مشخص است.

علاوه بر این می‌توان تبلیغات را تاکتیک ها و تکنیک هایی در ارتباطات بازاریابی یکپارچه دانست که می‌توان آنها را برای ارائه ی اموزه ها ، ایده ها، دلایل، شواهد یا ادعاها از طریق رسانه های ارتباطی، جهت دستیابی به اهداف مورد نظر بکار برد.

اصولا تکنیک، به دو بخش درونی و بیرونی یاظاهری و باطنی تقسیم می‌شود.

دی ۲۰, ۱۳۹۵

تاکتیک و تکنیک تبلیغات

به گفته ی برخی از صاحبنظران تبلیغات عبارت است از «انتقال نظرات یا اعلان اطلاعات خاص به منظور کسب آراء یا تمایلات مطلوب» اما دانیل جی […]