ایده پردازی و سناریو

ایده پردازی و سناریو

ایده هاي بدیع و خلاقانه، قلب یک برنامۀ ارتباطی و تبلیغاتی محسوب می شوند. در شرکت تبلیغاتی رسانه هنر هر کمپین یا برنامۀ ارتباطی صرف نظر از نوع رسانۀ مورد استفاده براساس ایده هاي خلاق شکل می گیرد. این ایده ها طی یک فرآیند خلاقانه و در اتاق فکر و ایدة شرکت توسعه پیدا می کنند. در این اتاق که ترکیبی از نویسندگان و هنرمندان خلاق و کارشناسان بازاریابی و تبلیغات است، براساس اهداف ارتباطی مشتري، ایده هاي بدیعی توسعه می یابند که قابلیت انتقال به بازار و مخاطبان را از طریق رسانه هاي مختلف مانند تیزر تلویزیونی، تیزر رادیویی، طرح هاي گرافیکی، رویدادهاي ارتباطی، رسانه هاي دیجیتال و … داشته باشند. ماموریت اصلی این اتاق، ترجمۀ اهداف ارتباطی مشتري به پیام هاي جذاب، گیرا و قابل درك است.

  • برخـی از خدمات این واحد عبارتنـد از :

  • تعیین ایده هاي اصلی ارتباطی
  • انتخاب شعار
  • سناریو نویسی
  • طرح کمپین
  • تعریف کاراکتر
  • خلق جینگل
  • خلق لوگو و نام برند