طراحی و برنامه ریزی کمپین

طراحی و برنامه ریزی کمپین

 کمپین تبلیغاتی، برنامه تبلیغاتی است که بر اساس شناخت دقیق محصول و بازار، رفتار مصرف کننده، روان شناسی مخاطب و در قالب برنامه ای دقیق و زمانبدی شده طراحی و اجرا گردد.

  • برخـی از خدمات این واحد عبارتنـد از :

  • تعیین اهداف بازاریابی و تبلیغات
  • تعیین استراتژی های برندینگ
  • ارتقاء یا اصلاح جایگاه برند و محصول
  • ارزیابی و سنجش قدرت برند
  • خلق مفهوم ارتباطی (Big Idea)
  • خلق استراتژی پیام (Message Strategy)
  • تحلیل پیام های ارتباطی رقبا
  • برنامه ریزی و تبیین استراتژی رسانه
  • تعیین و نظارت بر اجرای محتوای کمپین (شعار، سناریو، طرح گرافیکی، رخدادهای ارتباطی و …)

تجربه ثابت نموده است که تبلیغات پراکنده، بدون برنامه و فاقد چشم اندازهای استراتژیک، به نتیجه مطلوب نمی رسد. لذا در این واحد سعی بر آن است تا با در نظر گرفتن اهداف بلند مدت و کوتاه مدت مشتری و بررسی پیام های تجاری و استخراج ایده اصلی تبلیغاتی، کمپین یکپارچه ای ارائه دهد. همچنین در این واحد با بررسی رسانه های مختلف و اثربخشی آنها پیشنهادات ویژه ای در قالب برنامه مدون تبلیغاتی به مشتریان ارائه می شود تا ضمن ایجاد هم افزایی، پیام ارتباطی مورد نظر به بازار هدف گسترده تری انتقال داده شود.